תנאי שימוש באתר

 
 
 
 

תנאי השימוש באתר התוכנית הלאומית להשבת אקדמאים

1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר www.israel-braingain.org.il "התוכנית הלאומית להשבת אקדמאים" ("האתר"
ו"התוכנית" בהתאמה). האתר מנוהל ומופעל על ידי מנהלת התכנית בעמותת מתימו"פ, הזרוע הביצועית של המדען הראשי של משרד התמ"ת ("המינהלת"), השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ("תנאי השימוש").

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו, שכן המינהלת שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.

1.2. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

1.3. באתר תוכל למצוא מגוון של תכנים ומידע לרבות: תכנים מילוליים, חזותיים, קוליים, אור-קוליים (audio-visual), וכן עיצוב מידע, עיבודו, עריכתו, הפצתו ודרך הצגתו, לרבות (אך לא רק): הודעות, תגובות, כתבות,
סקירות, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע
אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים, ("התכנים"). בכפוף לתנאי השימוש, תוכל באתר לגלוש באתרי אינטרנט נוספים שקישור אליהם מופיע תחת לשוניות: קישורים, תכניות והטבות ותתי הלשוניות שלהם ובמספר מקומות נוספים באתר ("הקישורים"), ולהשתמש במגוון שירותי האתר השונים ("השירותים").

1.4. באתר מתפרסמים הן תכנים שמקורם במינהלת והן תכנים שמקורם בצדדים שלישיים לרבות פרסומי מעסיקים שונים ובמשתמשי האתר. המינהלת שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים את תנאי השימוש באתר ו/או העלולים לפגוע בגולשים האחרים באתר ו/או באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן רשאית המינהלת למחוק תכנים מעין אלו בכל עת. כמו כן קיימת אפשרות לביצוע חיפושים, חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות ("הסיווגים"),
המינהלת לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.

1.5. לא יהיה בפעולותיה של המינהלת כדי להטיל עליה אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלפי כל אדם ו/או אחר בקשר לתכנים שיופיעו ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שתנקוט המינהלת, בין היתר, כדי למנוע פעולות שעשויות לפגוע בזכויות של הגולשים באתר ובזכויותיה.
האחריות הבלעדית לתכנים אלו ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגולשים באתר ו/או על הצד השלישי שהעלה תכנים מעין אלו לאתר.

1.6. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של המינהלת הינו אסור.

1.7. תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד למרות היותם מנוסחים בלשון זכר.

2. הרשמה למאגר המידע וקבלת שירותים

2.1. כדי להשתמש בשירותים מסוימים באתר תתבקש לספק למינהלת מספר פרטים אודותיך, ובין היתר את שם פרטי, כתובת דואר אלקטרוני, עיר וארץ מגוריך, פרטים אודות השכלתך האקדמית, התמחות עיסוקך והמגזר התעסוקתי אליו אתה משתייך הנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה- כלומר לא ניתן להירשם ו/או והזמנה ולהשתמש במגוון השירותים מבלי למסור פרטים אלו. פרטי החובה יסומנו באופן מפורש.

2.2. רישום לאתר יתבצע על גבי "טופס הרשמה לתכנית". בנוסף לפרטים המצוינים בסעיף ‏2.1 לעיל, תתבקש להכניס את כתובת האימייל איתה נרשמת על מנת לקבל סיסמא זמנית שתשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. הינך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע למינהלת באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. גולש אשר מילא את טופס ההרשמה ייקרא להלן: "גולש רשום".

2.3. הינך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש בטופס ההרשמה באתר. כמו כן, הינך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס ההרשמה במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

2.4. המינהלת תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר אלקטרוני), לרבות הצעת משרות של המעסיקים השונים ו/או מפרסמים שונים.

2.5. הנהלים אשר על פיהם פועלת המינהלת באיסוף ובשימוש במידע אישי מפורטים בסעיף 6 ‎להלן
("מדיניות הפרטיות").

2.6. מובהר בזאת כי מילוי טופס ההרשמה אינו מהווה אישור להשתתפות בתכנית וכי ההשתתפות בתכנית מותנית בקבלת הודעה מטעם המינהלת המאשרת כי הגולש הרשום אכן עומד בתנאי התכנית (להלן: "הודעת האישור"), וזאת בהתאם לצרכי התכנית ושיקול דעת המינהלת.

2.7. מובהר כי המינהלת אינה מתחייבת לשלוח הודעות ו/או עדכונים ו/או הצעות עבודה ו/או מידע אחר לגולשים הרשומים. עוד יובהר כי המינהלת אינה אחראית להצעות העבודה המפורסמות בידי המעסיקים השונים, ולכל אי דיוקים שעשויים ליפול בפרסום הצעות העבודה. ההצעות המופיעות הינן ההצעות אשר נמסרו לחברה על ידי המעסיקים ולמינהלת אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, להצעות אלו ולפרטיהן
ולכל שימוש שיעשה בהם על ידך.

2.8. למינהלת לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג` באמצעות הנתונים המופיעים בטופס ההרשמה במידה שתבחר לחלוק מידע זה עם צד ג` כלשהו, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו באמצעות הנתונים שלך.

2.9. במקרה שתאבד שליטה על אחד או יותר מהנתונים המופיעים בטופס ההרשמה, תאבד שליטה מהותית על המידע האישי שלך, ותהא כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שתתבצענה בשמך. לפיכך, אם הנתונים אינם בטוחים מכל סיבה שהיא, עלייך מוטלת החובה לשנותם לאלתר.

2.10. המינהלת שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש למינהלת את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

3. מגבלות על המעסיקים בפנייה למינהלת לפרסום מודעות ומשרות באתר (להלן: "משרות")

3.1. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ובשירותיו, לרבות בתוכן, לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של המעסיק ו/או צדדים שלישיים, למעט פרסום המשרה עצמה ולצורך איושה בפועל.

3.2. מעסיק לא יפרסם משרות אשר אינן קיימות בפועל (להלן: "משרות פיקטיביות") משרות שיפרסם מעסיק באתר תשמשנה למציאת מועמדים מתאימים לתפקיד שפורסם בלבד.

3.3. מעסיק לא יפרסם בעת ובעונה אחת מספר מודעות דרושים בגין משרות ותפקידים זהים.

4. אופן הצגת המשרות באתר

מעסיקים הפונים למינהלת לצורך פרסום והצגת משרות באתר מתחייבים להציען בנוסח שוויוני ולא מפלה,
כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. כל המשרות באתר מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל, וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, מצבם המשפחתי, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו.

יובהר בזאת כי המינהלת אינה מתחייבת לפרסם כל משרה שתוצע על ידי המעסיקים השונים, והדבר נתון
לשיקול דעתה הבלעדי. המעסיקים מוותרים על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בעניין זה.

5. קניין רוחני

5.1. כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של המינהלת ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של המינהלת או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של המינהלת. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית למינהלת, שמורים למינהלת. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של המינהלת בכתב ומראש.

5.2. בעצם שימושך באתר, כאמור בתקנון זה, הינך מקנה למינהלת רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המינהלת, באתר, בדברי דפוס, באמצעי
תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי המינהלת בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידה כאמור לעיל.

5.3. הינך מתחייב ומצהיר כי הינך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

6. פרטיות

6.1. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרים, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר בטופס ההרשמה, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמש בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמש בזמן הגלישה באתר ("מידע על הגולש").

6.2. המינהלת רואה חשיבות בשמירה על פרטיותך, ולכן עושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע על הגולש ועל פרטיותך.

6.3. הנתונים שתמסור ישמרו במאגר המידע של המינהלת. המינהלת תהא רשאית לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אליך (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני).

6.4. בכל עת תוכל לפנות לחברה בכתב ולבקש להסיר את הנתונים ממאגר המידע, אולם חשוב לזכור כי לאחר הסרת הנתונים לא תוכל לעשות שימוש בפעילויות ובשירותים הטעונים הרשמה.

6.5. המינהלת תימנע ככל האפשר מלמסור את הנתונים שלך לצדדים שלישיים (למעט נותני שירותים במיקור חוץ), אלא במקרים בהם תמצא המינהלת כי איזו מפעולותיכם באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום
שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. במקרים אלו רשאית המינהלת למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

6.6. המינהלת רשאית להשתמש במידע על הגולש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, לצורכי יצירת קשר איתך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות בתי עסק המפרסמים משרות. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי המינהלת תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי המינהלת ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים,
איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי המינהלת ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, ו/או למטרות סטטיסטיות, זאת ללא תשלום כל תמורה.

6.7. המינהלת רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין
אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי גורמים אחרים. המינהלת לא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמתם לכך במפורש.

6.8. המינהלת אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

6.9. המינהלת מאבטחת את המידע המצוי באתר באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. על אף האמור, אין המינהלת יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.

7. הגבלת אחריות

השימוש באתר ובכלל השירותים המוצעים בו, ובכל פעילות אחרת באתר הינה על אחריות הגולשים באתר בלבד. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (As is) בהתאם להחלטת המינהלת, ולא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המינהלת בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר השימוש באתר. חשוב לזכור כי התכנים שאתם מפרסמים באתר יהיו חשופים לגולשים בכל רשת האינטרנט, וכי המינהלת אינה אחראית לתגובות אותן תקבלו או לכל נזק שייגרם לכם, לרכושכם ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרתם לפרסם המינהלת לא תישא באחריות להתאמת המידע המוצג בשירות לצרכי המשתמש. כמו כן, לא תשא ממשלת ישראל או מי מטעמה באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג בשירות. המשתמש לבד ישא באחריות לאופן שבו הוא יעשה שימוש במידע המוצג בשירות.

7.1. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי המינהלת ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע. המינהלת לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע שיפורסמו באתר.

7.2. הצבת הקישורים ו/או המודעות ו/או מידע מסחרי ו/או מידע על מעסיקים באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. בפרסום התכנים המינהלת אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר ו/או בכל
תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר מפנה אליהם, והסתמכות הגולשים על כל
תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר או באתרים אליהם קיים
קישור נעשה על אחריות הגולשים עצמם בלבד.

7.3. המינהלת אינה ולא תהיה צד לעסקה שתעשה בעקבות תכנים, מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור לאתר אחר. המינהלת לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה כאמור. המינהלת איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את הגולשים לאתר אינטרנט פעיל. המינהלת רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה. העובדה שימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך
שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

7.4. המינהלת לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו המינהלת הינה קניינו של בית העסק ו/או המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. במקרה בו המינהלת ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על המינהלת ו/או מי מטעמה.

7.5. המינהלת אינה מתחייבת ששירותי האתר, יפעלו ויסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המינהלת או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל המינהלת או אצל מי מספקיה. לגולשים לא תהיה כל טענה כלפי המינהלת בקשר לכך.

7.6. לגולשים לא תהא כל טענה או דרישה כלפי המינהלת בקשר עם האתר, המינהלת תהא רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לגולשים מראש על כך.

7.7. כל עסקה שתעשה בעקבות פרסום משרה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר, תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בעסקה. המנהלת לא תשמש כצד בעסקה או כאחראית בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך המנהלת עצמה.

המנהלת אינה אחראית על תוכנן של משרות או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המנהלת.

8. הסכמה לתנאי השימוש באתר

8.1. המינהלת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

8.2. בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש באתר, הגולשים באתר מתחייבים כי לא יעשו אחד או יותר מהדברים הבאים:

8.2.1. יתחזו לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג המינהלת ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של
קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על גולש או על גוף כלשהו.

8.2.2. יטעינו, ישלחו או ישדרו כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש המינהלת לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.

8.2.3. ישנו, יעבדו, יעתיקו, ישאבו מידע, יתאימו, יתנו רישיון משנה, יתרגמו, ימכרו, יבצעו פעולות של
הנדסה חוזרת, יפרקו או ירכיבו מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

8.2.4. יאספו או יאגרו מידע על הגולשים באתר לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או יפיצו דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר.

8.2.5. יציבו את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של המינהלת.

8.2.6. ישתמשו בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

8.2.7. יפריעו או יקטעו את פעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).

8.2.8. יעשו שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או יטרידו אדם אחר בכל דרך שהיא.

8.2.9. יאספו או יאגרו מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן
ימכרו, יפיצו או יעשו כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

8.3. יובהר כי בהרשמתם לאתר, הגולשים הרשומים מביעים את הסכמתם לשימוש המינהלת בכל מידע פומבי לגביהם המופיע באתרי אינטרנט שונים, בין היתר מידע המופיע ברשתות חברתיות, כגון: פייסבוק ולינקדאין ("מידע פומבי"), וזאת בהתאם לתנאי השימוש באתרים אלו.

יודגש כי המינהלת אינה אחראית לתוכן המידע הפומבי ו/או לאמיתותו, נכונותו ו/או לכל נזק שעלול להיגרם
לצד ג` בעקבות שימוש במידע הפומבי.

9. שונות

9.1. המינהלת אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

9.2. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - תנאי שימוש אלו יגברו.

9.3. פרסומים רשמיים של המינהלת ו/או של הגופים המתפרסמים בשירות

במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין מידע המתפרסם בשירות
לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של המינהלת, המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים כאמור יגבר וייחשב לנכון. המידע בשירות הינו כללי בלבד ואין לראות בו נוסח מחייב.

9.4. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או
אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של המינהלת להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של מדינות מחוץ לישראל. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה אם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.